Regulamin

Regulamin wypożyczalni

Regulamin

Wypożyczając sprzęt akceptujesz wypożyczalni.

 1. Wypożyczalnia sprzętu sportowego prowadzona jest przez Atom Sport Limanowa, Konopnickiej 8 (zwana dalej „Wypożyczalnią”).Klientem Wypożyczalni może być każda osoba pełnoletnia, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni (zwana dalej „Wypożyczającym”). Wraz z podpisaniem umowy użyczenia Wypożyczający zawiera z Wypożyczalnią umowę najmu sprzętu sportowego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Wypożyczającego sprzęt sportowy (zwany dalej „Sprzętem”). Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Wypożyczalni.
 3. Wypożyczający celem potwierdzenia swojej tożsamości musi okazać w oryginale dowód osobisty.
 4. Rezerwacja, wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się za pośrednictwem strony www lub w jednym z naszych pkt.
 5. Wypożyczający odbierając Sprzęt zapoznał się i we własnym zakresie ocenił jego stan techniczny oraz kompletność Sprzętu.
 6. Wypożyczający podpisując umowę wypożyczenia potwierdza, że otrzymał Sprzęt używany, ale pozbawiony wad i w dobrym stanie technicznym.
 7. Sprzęt został oznaczony za pomocą indywidualnego numeru. Zrywanie/uszkadzanie/niszczenie numeru jest zabronione.
 8. Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji Sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o Sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie, zgodnie z przeznaczeniem. Wypożyczający używa Sprzętu na swoją odpowiedzialność.
 9. W razie nieszczęśliwych wypadków zaistniałych z winy Wypożyczającego, przyjmuje on całą odpowiedzialność za ewentualne zaistniałe zdarzenia tylko i wyłącznie na siebie i zrzeka się wszelkich roszczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym wobec Wypożyczalni.
 10. Wypożyczający zobowiązuje się korzystać ze Sprzętu osobiście i nie udostępniać go osobom trzecim.
 11. W przypadku uszkodzenia Sprzętu wykraczającego poza normalne zużycie wynikające z prawidłowego korzystania, Wypożyczający będzie zobowiązany do pokrycia kosztów jego naprawy. W przypadku całkowitego zniszczenia Sprzętu, np. złamania lub uszkodzenia nie nadającego się do naprawy. Wypożyczający zobowiązany jest do pokrycia całkowitego kosztu Sprzętu, zgodnie z jego wartością, ustaloną w oparciu o cennik detalicznym Wypożyczalni. 
 12. Opłata za wypożyczenie Sprzętu ustalona jest w oparciu o cennik, dostępny na stronie www.wypozyczamyonline.pl, zawierający wyszczególnienie możliwych okresów wypożyczenia. Zapłata za wypożyczenie Sprzętu następuje w dniu wypożyczenia Sprzętu Wypożyczającemu.
 13. Termin zwrotu Sprzętu określa umowa najmu. Wypożyczający odpowiada za Sprzęt do momentu jego zwrotu.
 14. Nie ma możliwości odbioru ani zwrotu Sprzętu w dniach wolnych od handlu. Godziny działania Wypożyczalni, a tym samym możliwość odbioru i zwrotu Sprzętu, są zgodne z godzinami otwarcia.
 15. Strony ustalają, że w przypadku niezwrócenia przez Wypożyczającego Sprzętu w terminie, Wypożyczalnia będzie uprawniona do obciążenia Wypożyczającego karą umowną za bezumowne korzystanie ze Sprzętu w wysokości dwukrotności opłaty za jeden dzień wypożyczenia Sprzętu za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Sprzęt.
 16. W przypadku zwrotu Sprzętu przed upłynięciem wyznaczonego terminu, Wypożyczającemu nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystany okres czasu.
 17. W przypadku utraty Sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu jego wartości w oparciu o cennik detaliczny Atom Sport.
+48 570 744 100
wypozyczamy@wypozyczamyonline.pl
Jesteśmy największą wypożyczalnią sprzętu zimowego w Polsce. Obsługujemy grupy i klientów indywidualnych. Zapraszamy do WypożyczamyOnline.pl